Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Timișoara
Home

Transfer elevi

Transfer elevi

1. Transferul elevilor  de la  Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret, la alte unităţi şcolare:

 • Depunerea unei cereri prin completarea unui formular tip la secretariatul şcolii;
 • Convocarea CA al şcolii, de către director, în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii în vederea discutării cererii de transfer;
 • Discutarea cererii în CA al şcolii şi eliberarea avizului cu privire la cererea depusă;
 • Comunicarea în scris, în termen de 5 zile de la desfăşurarea CA a deciziei cu privire la cererea depusă;
 • Hotărârea va fi transmisa in termen de 5 zile responsabilului Comisiei dirigintilor, care o va comunica deindata dirigintilor;

 

2. Transferul elevilor de la alte unităţi şcolare  la Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret

 

2.1. Afisarea la avizierul școlii a criteriilor pentru transfer, conform ROFUIP și  Regulamentului Intern al unității sau a altor documente aferente acestora.

2.2. Depunerea și înregistrarea la secretariatul unității școlare  a cererilor tip privind transferul.

 • cererea este însotita de adeverința de studiu care să cuprindă situația la învățătură a elevului (doar pentru transferuri de la altă unitate spre Liceul Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret”), eliberată de unitatea de la care se transferă elevul, semnată de director, cu aplicarea sigiului unității;

2.3. Convocarea CA al şcolii , de către director , în termen de 10  zile de la depunerii cererii în vederea discutării cererii de transfer;

2.4. Discutarea cererii în  CA al şcolii şi emiterea unei hotărâri cu privire la cererea depusă. Hotărârea va fi emisă în conformitate cu art. ale ROFUÎP; În analiza și aprobarea/respingerea cererilor de transfer Consiliul de Administrație va lua în considerare îndeplinirea conditiilor impuse de legislația în vigoare, precum şi a criteriilor specifice de transfer prevăzute în prezenta procedura, în urmatoarea ordine:

 1. Elevul care solicită transferul este elev al Liceului Tehnologic UCECOM Spiru Haret Timișoara
 2. Elevul are media cel puțin egală cu media cea mai mica din clasa în care dorește transferul;
 3. Elevul are frați în şcoală;
 4. Distanța fața de reşedința de domiciliu a elevului;

2.5. Hotărârea CA va fi transmisa Comisiei de examene de Diferențe, pentru a stabili daca este necesar sa susțina aceste exmene si disciplinele la care vor fi susținute.

2.6 După susţinerea examenului de diferenţă, acolo unde este cazul, în termen de 5 zile de la data susţinerii, se va comunica aprobarea sau respingerea transferului (conform art. al ROFUÎP);

2.7      Decizia va fi transmisa in termen de 5 zile responsabilului Comisiei dirigintilor, care o va comunica deindata dirigintilor

2.8      Dirigintii, nu vor inscrie elevul transferat, pana la primirea situatiei scolare de catre scoala de la care s-a transferat, apoi vor opera in catalog transferul pe baza deciziei comunicate.

 

CALENDAR

  

Sfârșit de an școlar

 • Depunerea cererilor de transfer la secretariatul unității, sau on line:
 • Termen: 06.07.2020 – 31.08.2020

 

 • Analiza și aprobarea/respingerea cererilor de transfer
 • Termen: 01 – 04.09.2020

 

 • Susținerea examenelor de diferență pentru elevii aprobați, de principiu, la transfer
 • Perioada: 07-08.09.2020

 

 • Comunicarea răspunsurilor la cererile de transfer
 • începând cu data de 08.09.2020

 

 • Afișarea rezultatelor
 • Termen: 08.09.2020